Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Hvert år i marts afholdes generalforsamling 

På grund af Covid-19 er generalforsamlingen udsat til:

Ordinær generalforsamling 2020,

afholdt TIRSDAG D. 30. JUNI KL. 19.30 i Ejby Forsamlingshus 

Med følgende dagsorden : 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning 2019

3. Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

     a. Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægternes pkt. 13 til endelig godkendelse

     b. Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægternes pkt. 3

     c. Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægternes pkt. 8

6. Valg af formand og kasserer

     a. Formand. Er ikke på valg

     b. Kasserer

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

     a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

     b. 2 suppleanter for 1 år

8. Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår Beierholm Revision, Holbæk v. revisor Thomas Skinbjerg

9. Eventuelt

     a. Orientering om nye vandmålere

Pkt. 3: Evt. spørgsmål til regnskabet kan stilles til formanden Preben Andersen på 4052 7003 eller på ejbysvv@gmail.com efter den 19. juni 2020.

Pkt. 5: Forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 23. juni 2020, enten på Knudsvej 13, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge eller på mail: ejbysvv@gmail.com

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer findes under denne tekst. Regnskab for 2019, budget med investeringsoversigt for 2020 og årene frem, findes på hjemmesiden under Regnskab eller kan afhentes hos formanden eller kassereren fra 23. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 Vandværkets Vedtægt og Regulativ findes under menupunkt: Om vandværket

 

FORSLAG til vedtægtsændring

Vedtægtsændring § 3

Nuværende

Andelshavere

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver i selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er andelshavere, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

Forslag ny tekst

Andelshavere

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver i selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er andelshavere, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

 

Vedtægtsændring § 8

Nuværende 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver pr e-mail og ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afleveres skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget kan kun behandles af generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren deltager i denne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand eller kasserer

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af ekstern revisor

9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af andelshaverne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

Forslag ny tekst 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og kan afholdes online.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver pr tilmeldt e-mail og ved annoncering i lokal avis og vandværkets hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afleveres skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget kan kun behandles af generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren deltager i denne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand eller kasserer

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af ekstern revisor

9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af andelshaverne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

Vedtægtsændring § 13

Nuværende 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse

 

Forslag ny tekst til endelig godkendelse

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.