Vandværket har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 57.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Hvert år i marts afholdes generalforsamling 

Indkaldelse sker ved annoncering i lokalavis samt sms -, e-mail service og på Facebook

 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

AFHOLDES TORSDAG D. 22. MARTS 2018 KL. 19:30 I EJBY FORSAMLINGSHUS

 Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2017

3. Revideret regnskab for 2017 forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand og kasserer

    a. Formand er ikke på¨valg

    b. Kasserer. Bestyrelsen opstiller Pia Malmquist

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

    a. 3 bestyrelsesmedlemmerfor 2 år. Bestyrelsen opstiller Boye Toft Hansen, Lars Dall, Holger Hjort Nielsen

    b. 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen opstiller Peter Olsen og René Bouman

8. Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår RIR Revision, Holbæk v/ revisor Hans Henrik Hansen

9. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være formanden, Knudsvej 13, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge i hænde senest 15. marts 2018

            

Takstblad for 2017-2018 findes under menupunkt Takstblad