Vandværket er forbrugerejet og har 720 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 60.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

MÅLERUDSKIFTNING:                                                                         Ejby, marts 2020

 Efter gældende bekendtgørelse om udskiftning af vandmålere, vil de nuværende forbrugeraflæste vandmålere blive udskiftet med fjernaflæste elektroniske vandmålere med lækageovervågning.

Udskiftningen vil blive foretaget af autoriseret VVS-installatør:

 VVS firma Poul Christensen A/S

 Kontakt: Eric Leonhard, tlf. 22 68 39 04

På forlangende vil legitimation blive forevist.

  • Målerudskiftningen af samtlige målere finder sted fra tirsdag d. 2. juni 2020
  • SMS udsendes med en uges varsel om på hvilke veje udskiftningen finder sted.
  • Det forventes, at udskiftningen vil finde sted i en periode på 3-4 måneder.
  • For information angående udskiftningen, henvises til nedenstående Praktiske oplysninger.
  • Bliv orienteret om udskiftningen: Vi anbefaler tilmelding til vandværkets SMS-service, se hjemmesiden under menupunkt: Om vandværket

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

1.       Tilgængelighed*

Vandmåleren skal være tilgængelig på udskiftningsdagen.

Tidspunkt for udskiftning kan dog ikke fastsættes på forhånd. Vi vil med en uges varsel oplyse på hjemmeside og udsende sms-service om på hvilke veje, der vil få foretaget udskiftning den efterfølgende uge.

Er måleren placeret i en målerbrønd, skal denne være frit tilgængelig og ikke dækket med fliser, brændestabler, beplantning m.v.

Har du målerbrønd, behøver du ikke at være hjemme, blot målerbrønden er tilgængelig.

Er måleren installeret indvendigt i huset, må den ikke være skjult bag vaskemaskine o. lign. og der må ikke være fastmonterede skabe og hylder i et område på 60 x 60 cm rundt om vandmåleren og afspærringsventilerne.

2.       Vandinstallationen ved måleren*

Ifølge regulativet gør vandværket opmærksom på, at vandinstallation inkl. afspærringsventiler er grundejerens ejendom (bortset fra selve måleren), og det er således grundejerens ansvar at afspærringsventiler omkring måleren kan lukkes, og at installationen i det hele taget er i en sådan stand, at den kan tåle et målerskifte uden at blive utæt.

Hvis målerskifte ikke kan udføres, skal forbrugeren lade vandinstallationen bringe i orden af en autoriseret VVS-installatør inden for 4 uger fra første besøg.

Aftale om reparation kan eventuelt indgås med VVS-installatøren, der kommer for at udskifte vandmåleren.

3.       Målerskifte*

Er måleren placeret inde i huset, og der ikke træffes nogen hjemme ved VVS-installatørens besøg, vil der blive lagt en seddel med besked om at kontakte VVS-installatøren for at aftale et tidspunkt for udskiftningen.

Kontakt venligst ikkeVVS-installatøren uden denne har anmodet om det.

Forbrugeren vil blive faktureret med kr. 625,- inkl. moms i følgende tilfælde:

*1.  Tilgængelighed

Hvis målerbrønd eller indvendig monteret målerikkeer tilgængelig for VVS-installatøren, som ovenfor beskrevet og VVS-installatøren ikke kan foretage udskiftningen.

*2.  Vandinstallationen ved måleren

Hvis vandinstallationen ikke er repareret før selve udskiftningen, jf. ovenfor.

*3.  Målerskifte

Hvis forbrugeren ikke er at træffe som aftalt med VVS-installatøren.

 

Tilbagestrømningssikring

Alle nye vandmålere monteres med kontrollerbar kontraventil.

For at sikre, at der ikke sker tilbagestrømning af vand fra forbrugernes vandinstallation til vandværkets ledningsnet, er der lovkrav om montering af kontraventil hos den enkelte forbruger.

Lovkravet findes i bygningsreglementets afsnit 8.4.2.1 stk. 3 og 4.

 

Yderligere information om målerskifte

  • Formand for Ejby Strand Vandværk, Preben Andersen, mobil 4052 7003